Vår värdegrund

 

Vår värdegrund

Hem / Kjellberg & Möller / Om oss / Vår värdegrund

Långsiktighet

Sedan 1939 har Kjellberg & Möller AB och ägarfamiljen verkat i Göteborg som fastighetsägare och uppdragsförvaltare. Företaget har hela tiden haft vår grundare Harald Kjellbergs motto: ”Edert uppdrag – ett förtroende!” som ledstjärna i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten.

Förtroende är inget vi får, det är något vi förtjänar. Vi vårdar därför aktivt våra relationer och ser våra uppdragsgivare som partners till oss. Hos Kjellberg & Möller har fokus alltid legat på de långsiktiga målen och vi samverkar med uppdragsgivare och samarbetspartners, som även de, har en långsiktig plan för sitt ägande och sina verksamheter.

Samtidigt är det viktigt att vi verkar för ett modernt företagande, vilket betyder att vi exempelvis ska ligga i framkant inom branschen vid användandet av ny teknik och miljöhänsyn i förvaltningsarbetet. För att säkerställa och möjliggöra att vi når dit, samverkar Kjellberg & Möller med andra långsiktiga aktörer/företag i fastighetsbranschen.

Engagemang

Ett tydligt engagemang, ett genuint intresse för det vi arbetar med, en vilja att alltid ligga i framkant, att agera professionellt och hög kompetens inom de områden som vi verkar i, är viktigt för Kjellberg & Möller AB.

Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för företagets framtida utveckling. För att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi därför aktivt verka för att våra medarbetare stärks, har roligt och utvecklas i sina roller. Därför stimulerar vi våra medarbetare till nyfikenhet och engagemang, bl.a. genom individuella utvecklingsplaner och deltagande i branschspecifika nätverk m.m.

Grundpelarna i verksamheten är väl utvecklade rutiner, checklistor och hyresgästenkäter samt ordning och reda på hela den viktiga ekonomifunktionen. På Kjellberg & Möller bygger vi upp förtroendet hos våra uppdragsgivare genom att strukturerat arbeta genomtänkt mot uppsatta mål och tagna beslut. Vi rapporterar i god tid avvikelser, om vi kan ana att vi av olika skäl inte klarar uppsatta mål.

Det är när våra uppdragsgivare, hyresgäster och samverkanspartners upplever att de möts av ett mervärde genom ett engagerat, affärsmässigt och serviceinriktat förhållningssätt i mötet med Kjellberg & Möller, som vi når vår ambition att vara engagerade och kompetenta i varje situation.

Öppenhet

Vi har ambitionen att skapa arbetsglädje och framgångsrika samarbetsformer bl.a. genom att konstruktivt kommunicera och återkoppla gentemot varandra.

De samtal vi för inom verksamheten är ärliga, öppna och bygger på ömsesidig respekt. Det gäller såväl i vardagen som när vi utvärderar och återkopplar vad som sker med de mål vi satt upp och arbetar för att nå. Hur vi bemöter varandra och vår omgivning speglar vår strävan efter långsiktighet, professionalism och modernt företagande.

Dialogen med våra samverkanspartners, fastighetsägare och hyresgäster för vi på samma sätt. Här är vi dock väl medvetna om vilka gränser konkurrensen på marknaden sätter för vår öppenhet. När vi inte har svaret på en fråga från t.ex. hyresgäst eller fastighetsägare, ber vi att få återkomma när vi tagit reda på svaret och delar med oss av det.

Kunden i fokus

På KM arbetar vi för att hyresrätten som boendeform, på samma sätt som övriga upplåtelseformer på bostadsmarknaden, ska jämställas med andra näringar i samhället. Detta innebär att vi genomgående skall ha en tydlig kundsyn och leverera kvalitet, hela tiden vara medvetna om att det är förtroendet från våra uppdragsgivare (fastighetsägarna) och våra hyresgäster som genererar våra löner.

De regelbundna hyresgästenkäterna, som vi genomför i samarbete med AktivBo, är verktyget vi använder för att utveckla företagets fokus på hyresgästerna i vår organisation. För att tydliggöra detta stjärnmarkerar vi våra lägenheter och fastigheter på liknande sätt som inom hotellnäringen och kan därigenom planera, styra och prioritera olika åtgärder i fastigheterna.